Inici del Contingut

Objectius formatius

Objectius

Les competències necessàries dels graduats de l’Escola Politènica Superior estan previstes sota els paràmetres dels següents aspectes:

  • Coneixements
  • Capacitats
  • Actituds

Les pràctiques tutelades en empreses han de permetre:

  • Apropar els alumnes al món de la professió en què volen iniciar-se. Les situacions que viuran dins del centres laborals seran reals i els serviran per experimentar o conèixer les dinàmiques de les organitzacions, els estils de direcció, i la cultura empresarial.
  • Relacionar els aprenentatges acadèmics amb les pràctiques professionals. Així, els estudiants poden entendre de forma més significativa les exposicions teòriques de l’aula a través de l’experiència viscuda durant el període de les pràctiques.
  • Inculcar als estudiants les actituds adequades per saber estar en el món laboral. Conèixer els diferents rols que es desenvolupen en l’empresa els influirá i els farà reflexionar sobre el seu nivell de responsabilitat i compromís amb les seves tasques.
  • Aproximar les universitats al món empresarial. Un millor coneixement dels processos productius o de serveis ha de conduir la universitat a poder ajustar els plans d’estudis a la realitat del seu entorn socioeconòmic.

 
Pel que fa a coneixements, els interlocutors socials sembla que estan d’acord a afirmar que els alumnes que surten de les nostres escoles politècniques estan preparats en coneixements teòrics, però també coincideixen a afirmar que els manquen coneixements pràctics i, sobretot, es detecta un desconeixement absolut de l’entorn empresarial. Un altre fet manifestat en aquest aspecte és la mancança de coneixement d’idiomes; les relacions amb els estats membres de la UE, d’una banda, i la “multiculturalitat” que estan vivint les empreses, de l'altra, fan que sigui fonamental el coneixement d’idiomes.

Un altre dels aspectes relacionats és el de dotar de les capacitats suficients els nou titulats sobre elements que tenen a veure amb la dimensió humana, com la capacitat d’adaptació a situacions noves i canviants, el treball en equip, el lideratge, etc. Cal pensar que en un termini de temps no gaire llunyà aquests titulats en Enginyeria poden estar desenvolupant tasques de responsabilitat i estar en situació de prendre decisions que poden afectar d’altres companys i/o equips de treball dins de la mateixa empresa.

Quant a les actituds, és potser l’aspecte de situació més difícil en l’àmbit docent; tanmateix, és un tema molt valorat dins de l’empresa. Preparar el futur enginyer a superar les dificultats amb empenta; que sàpiga comunicar, tant als que en depenen com als que en tenen la responsabilitat, les seues idees o suggeriments; que tingui facilitat d’adaptació als nous models d’estratègia i models de direcció; que actuï de forma positiva davant dels reptes, i que sàpiga que els èxits o fracassos són fruit del treball en equip i que cadascun dels components són elements fonamentals per dur a terme la tasca encomanada. Aquests, entre altres, són avui elements que s’han de tindre molt en compte a l’hora d’anar a buscar feina.

Estructura

Les pràctiques tutelades en empreses es plantegen com una activitat formativa presencial situada en el darrer curs dels plans d’estudi de l’EPS

Les empreses (o institucions) que desitgen col·laborar en aquest procés formatiu signen un conveni marc amb la UdL en què es posa de manifest la voluntat i el compromís mutu de facilitar la realització d’aquestes pràctiques. Les empreses que han manifestat el seu interès per acceptar alumnes en pràctiques assignen un tutor que guiarà l’estudiant en aquest procés i garantirà que les pràctiques estiguin orientades a completar la formació i els coneixements adquirits a la Universitat.

Per la part de l’EPS, hi ha un coordinador Escola-Empresa que participa en l’assignació de les empreses i és el contacte directe entre l’empresa i la Universitat. Així mateix, també hi ha un Tutor Acadèmic que fa el seguiment de les pràctiques i que participa en el procés d’assignació i d’avaluació, i és el punt de referència per als estudiants. És comprensible el fet que els alumnes adquireixin uns coneixements distints segons l’empresa que hagin escollit, si bé seran equiparables des d’un punt de vista de la formació adquirida.

La tria d’empresa es realitzarà a l’inici del curs i es farà per ordre de nota de l’expedient acadèmic. En aquest document hi figura la relació d'empreses en les quals es poden realitzar les pràctiques tutelades, tot i que les empreses disponibles per a fer pràctiques cada curs acadèmic està actualitzat en l’espai de l’assignatura al Campus Virtual.

Els estudiants fan les pràctiques durant el període lectiu del curs acadèmic, equivalent a 15 crèdits. Un cop acabades les pràctiques, els alumnes presenten un quadern de pràctiques emplenat perquè siguin avaluades. El tutor assignat per l’empresa visa el corresponent quadern de pràctiques redactat per l’estudiant, a més de fer un informe valoratiu de l’estada a l’empresa. 

Programa i Empreses col·laboradores

Cada empresa, a l’inici del procés, presenta una proposta de pràctiques que ha de desenvolupar l’alumne candidat que ha de fer l'estada. Aquesta proposta serà diferent segons l’empresa sol·licitant i el departament que la sol·licita, i no és necessàriament coincident cada any.