Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Formació Dual

Definició

La Formació Dual es basa en el principi de complementarietat dels aprenentatges en un entorn acadèmic i en un entorn professional. L’estudiant és converteix en l’aprenent que estudia. És una modalitat de formació que es realitza en alternança entre la universitat i l'empresa.

Empreses Participants

 

Contractació

Es preveu la modalitat de Contracte a mitja jornada, que permet a l’empresa ocupar temporalment persones amb una titulació universitària sense experiència en l’ocupació per la qual s’han format.

Horari

El contracte contempla que una part de la jornada es realitzi en l’empresa i una altra part es dediqui a la formació acadèmica del màster, segons s'estableixi en el pla formatiu definit de forma individualitzada per a cada estudiant.

Durant els períodes lectius, l’estudiant combinarà la seva formació entre el desenvolupament de tasques a l’empresa (4 hores diàries) i el de seguiment dels estudis (4 hores diàries). Aquesta proporció es pot modificar durant l’últim semestre dels estudis, tal i com estableixi el Pla Formatiu que s’elaborarà per a cada estudiant.

Durada

Els alumnes que hagin superat totes les assignatures del primer curs del Grau poden optar, a partir del segon curs, a la modalitat de formació DUAL. Es preveu que un estudiant realitzi la formació dual des de l’octubre 2017 a Juny 2020. Aquest període pot variar atenent-se a cada situació particular.

Reconeixement assignatures

Cada una de les empreses ha d'escollir les assignatures i optativitat on s’emmarcarà l’activitat formativa que es durà a terme a l'empresa. Les assignatures escollides per l’empresa (aproximadament el % dels crèdits del Grau) s’avaluen, per part del tutor de l’empresa i del tutor de la universitat, directament sobre la base de les activitats realitzades a l’empresa.

true